Javni natječaj za zamjenu nekretnina

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 27. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Punitovci („Službeni oglasnik Općine Punitovci" br. 5/23) i Odluke o pokretanju postupka zamjene nekretnina u vlasništvu Općine Punitovci i nekretnine u vlasništvu fizičke osobe KLASA:940-02/23-01/10, URBROJ 2158-33-01-23-2, Općinska načelnica raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za zamjenu nekretnina

I. PREDMET ZAMJENE
Raspisuje se natječaj za zamjenu nekretnine u vlasništvu Općine Punitovci i nekretnine u vlasništvu fizičke osobe.

Tekst natječaja u prilogu.

JAVNI NATJEČAJ za zamjenu nekretnina

Skip to content