OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Snažne žene u općini Punitovci II.“ ŽENA ZA POMOĆ U KUĆI

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „Snažne žene u općini Punitovci II.“, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-30 od 23. studenoga 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Kodni broj: UP.02.1.1.16.02310 od 20. prosinca 2022. godine Općina Punitovci raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu

„Snažne žene u općini Punitovci II.“
ŽENA ZA POMOĆ U KUĆI

Općina Punitovci, Stjepana Radića 58, Punitovci, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „Snažne žene u općini Punitovci II.“.

Trajanje radnog odnosa: 6 (šest) mjeseci (probni rad od 1 mjesec).

Ukupan broj radnica koji se traži: 30 radnica.

Mjesto rada (radna mjesta): područje općine Punitovci

Opis poslova:

 • dostava namirnica;
 • pripremanje jednostavnih obroka;
 • održavanje čistoće stambenog prostora;
 • pranje i glačanje rublja;
 • ostale usluge u kući i okućnici;
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju;
 • briga o higijeni i osobnom izgledu;
 • pomoć u socijalnoj integraciji;
 • posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.);
 • pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje;
 • pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima;
 • i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

 

Vrijeme početka i trajanja rada: predvidivo od 1. veljače 2023. godine do 31. srpnja 2023. godine.

Uvjeti za mogućnost rada su:

 • nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a, a prednost će imati žene koje pripadaju jednoj od ranjivih skupina i to: starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, sve s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (PRIPADNICE JEDNOJ OD GORE NAVEDENIH SKUPINA IMAJU PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU),
 • nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova žene za pomoć u kući (gerontodomaćice) – dokaz (uvjerenje/potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti od strane liječnika obiteljske medicine dostavljaju odabrane kandidatkinje prije potpisivanja ugovora o radu i nije potrebno dostavljati prilikom prijave na oglas

 

Dokazna dokumentacija pripadnosti ranjivoj skupini:

Ranjive skupine Potrebna dokumentacija/dokaz pripadnosti
Žena od 50 godina i više Osobna iskaznica
Osoba s invaliditetom Nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrda o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
Žrtva trgovanja ljudima Uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
Žrtva obiteljskog nasilja Uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
Azilantica Odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
Žena koja je izašla iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. Rješenje/uvjerenje centa za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
Liječena ovisnica Potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
Povratnica s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci Potvrda o otpuštanju
Pripadnica romske nacionalne manjine Izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini (osobno potpisana)
Beskućnica Rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz koje je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica

Uz prijavu na oglas kandidatkinje trebaju priložiti:

 • Ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac prijave (dostupno na adresi i na Internet stranicama poslodavca)
 • Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti (s datumom izdavanja nakon objave ovog Oglasa),
 • Preslika osobne iskaznice,
 • Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • Dokaz o završenoj školi (preslik svjedodžbe), ukoliko je primjenjivo,
 • Ostala dokumentacija kao dokaz pripadnosti jednoj od ranjivih skupina, ako je primjenjivo

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obrazac prijave može se dobiti u Općini Punitovci, Stjepana Radića 58, Punitovci, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na Internet stranicama Općine Punitovci www.punitovci.hr

Sve informacije o oglasu i prijemu u radni odnos mogu se dobiti na broj tel: 031/861-309 ili mail: opcina@punitovci.hr

Prijave na oglas podnose se, zaključno s danom 19. siječnja 2023. godine, osobnim dolaskom ili poštom na adresu:

OPĆINA PUNITOVCI

Stjepana Radića 58

31424 PUNITOVCI

s naznakom „Prijava na oglas – zaželi faza3“.

 

Kandidatkinje čije su prijave pravovremene i potpune biti će obaviještene pisanim i/ili telefonskim putem o vremenu održavanja intervjua temeljem kojeg će biti donesena Odluka o izboru kandidatkinja – Žena za pomoć u kući.

 

KLASA: 112-03/23-01/1

URBROJ: 2158-33-02-23-1

Punitovici, 9. siječnja 2023. godine

 

PRILOZI

Prijavnica – UP.02.1.1.16.0310

Oglas-za-zaposljavanje-zena-UP.02.1.1.16.0310-

Skip to content