Javni natječaj za prijam u službu administrativni/a referent/ica u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punitovci

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Punitovci, na radno mjesto administrativni/a referent/ica, puno radno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca objavljen je u „Narodnim novinama“ – Oglasni dio, broj 123 od 21. listopada 2022. godine, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj web stranici Općine Punitovci  www.punitovci.hr.

 

Rok za predaju prijava je osam dana od dana objave u Narodnim novinama.

 

 Opis poslova radnog mjesta – administrativni/a referent/ica

 

 • Obavlja sve administrativne poslove za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika i radna tijela
 • Vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica Općinskog vijeća
 • Vodi sve potrebne evidencije
 • Sudjeluje u pripremi sjednica Općinskog vijeća
 • Vodi i sređuje arhivsku građu
 • Vodi uredsko poslovanje
 • Prima i otprema poštu
 • Vodi potrebite upisnike
 • Izdaje potvrde za priključenje na komunalnu infrastrukturu, potvrde o radnom vremenu trgovina i ugostiteljskih objekata
 • Sastavlja i vodi evidenciju svih ugovora o djelu
 • Priprema rješenja i odgovarajuće potvrde za socijalu
 • Priprema akte za objavu u “Službenom glasniku”
 • Obavlja čišćenje radnog prostora u zgradi općine
 • Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika

 

Podaci o plaći

Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.) plaću službenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Odlukom o  koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punitovci Klasa:021-01/13-01/43, Urbroj:2121/05-01/13-01/6 i Odlukom o Izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punitovci Klasa:021-05/21-01/4, Urbroj:2121/05-01-21-2    za radno mjesto administrativni referent propisan je koeficijent 1,20 dok je osnovica utvrđena Odlukom Općinske načelnice Općine Punitovci i iznosi 6.386,05 kuna (bruto).

 

 Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Za kandidate prijavljene na natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na natječaj.

Provjera znanja i sposobnosti se sastoji od pisanog testiranja i intervjua. Pisano testiranje sadrži 20 pitanja. Za svaki točan odgovor kandidatu se dodjeljuje 0,5 boda.

Maksimalan broj bodova koji kandidati mogu ostvariti je 10 bodova. Smatra se da su kandidati položili pisano testiranje ukoliko su ostvarili najmanje 50% bodova (5 bodova), i s takvim kandidatima će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja provesti intervju.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja kroz razgovor s kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu. Maksimalan broj bodova koji kandidati mogu ostvariti na intervjuu je 5 bodova.

O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.

 

Nakon provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti utvrđuje se rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i intervjuu.

 

Područje testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01,60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09)
 • Statut Općine Punitovci (Službeni glasnik Općine Punitovci br. 1/18 i 1/21)
 • Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/2021)
 • Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine”, broj 33/95),
 • Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata („Narodne novine”, broj 38/88, 7/09),
 • Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti („Narodne novine”, broj 34/02)

 

Postupak testiranja

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa kojom se dokazuje identitet osobe.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj.

Vrijeme trajanja testiranja – 40 minuta.

 

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

-koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

-koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

-napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

-razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na službenoj web stranici Općine Punitovci www.punitovci.hr, te na oglasnoj ploči Općine Punitovci, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Kandidati koji ostvare pravo na pristupanje prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua o tome će biti obaviješteni na adresu elektroničke pošte koju su naveli u dokumentaciji predanoj na ovaj javni natječaj.

 

 

 

                                                                                                      OPĆINA PUNITOVCI

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja   za prijam u službu

 

Obavijest i upute kandidatima Punitovci

Odluka o imenovanju povjerenstva

Javni natječaj – Općina Punitovci

Skip to content