Odluka o izboru kandidatkinja „Snažne žene u Općini Punitovci II“

Na osnovu Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Snažne žene u Općini Punitovci II“ objavljenog 9. siječnja 2023. na HZZ ispostava Đakovo, po prijedlogu Povjerenstva za provedbu oglasa, Općinska načelnica Općine Punitovci (uzevši u obzir predložene kriterije odabira, na koje se pozivaju članovi Povjerenstva) donosi ODLUKU o odabiru kandidatkinja Odluka […]

JAVNI NATJEČAJ za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta za individualnu stambenu izgradnju u vlasništvu Općine Punitovci broj 02/2023.

Općinska načelnica Općine Punitovci temeljem odredbi članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» br.: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15., 94/17.); odredbi članka 48.Statuta Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 1/18, 1/21.), kao i Odluke Općinskog vijeća Općine Punitovci od […]

Oglas za prijem u službu

Na temelju članka 28. stavka 1. alineja 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61//11, 04/18, 112/19), a vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj:86/08, 61//11, 04/18, 112/19), Općinska načelnica Općine Punitovci […]

OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Snažne žene u općini Punitovci II.“ ŽENA ZA POMOĆ U KUĆI

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „Snažne žene u općini Punitovci II.“, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-30 od 23. studenoga 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Kodni broj: UP.02.1.1.16.02310 od 20. prosinca 2022. […]

Skip to content