Oglas za prijem u službu

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju članka 28. stavka 1. alineja 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61//11, 04/18, 112/19), a vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj:86/08, 61//11, 04/18, 112/19), Općinska načelnica Općine Punitovci raspisuje

O G L A S

 

za imenovanje

 • Pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punitovci – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, radi zamjene duže odsutnog službenika, uz obvezni probni rad u trajanju dva mjeseca

 

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSN (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), te sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu

 

Iznimno, ako se na oglas ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stručnog obrazovanja, na radno mjesto pročelnika Upravnog odjela može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i koji ispunjava ostale uvjete za imenovanje.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima tražene i navedene stručne spreme i struke.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ispit polože u roku od godine dana od prijma u službu.

 

Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja – stručna sprema i struka (preslika diplome)
 • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl.)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe ili uvjerenja)
 • uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati)
 • odgovarajuću diplomu, svjedodžbu, certifikat(preslika) ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu

 

Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati, uz obvezu predočenja izvornika preslikanih dokumenata na zahtjev. Ako kandidat/kandidatkinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan/na je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog lista, rodnog lista i sl).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19) da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima dužan je uz prijavu na natječaj priložiti i dokaze navedene na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na linku:

https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas i njihova se prijava neće razmatrati.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Intervju će se obaviti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

Na web stanici OpćinePunitovci (www.punitovci.hr) objavit će se opis poslova radnog mjesta te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za provjeru.

Na navedenoj web-stanici te na oglasnoj ploči Općine Punitovci, bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, a najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas se dostavljaju na adresu: Općina Punitovci, Stjepana Radića 58, 31424 Punitovcis naznakom: „NE OTVARAJ – Prijava na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – „PROČELNIK/CA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA“u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Osijek.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Na temelju članka 24. stavka 5. ZNS nakon što je oglas za prijam u službu raspisan ne mora se izvršiti izbor između kandidata/kandidatkinja, ali se u tom slučaju donosi Odluka o poništenju oglasa.

Protiv navedene odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Obavijest o poništenju oglasa se dostavlja svim kandidatima/kandidatkinjama.

 

KLASA: 112-03/23-01/2

UR.BROJ: 2158-33-02-23-1

Punitovci, 23. siječnja 2023. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

             Jasna Matković

 

PRILOZI

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU

Obavijest i upute kandidatima

Skip to content